Stopka redakcyjna

wydawca


GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik GmbH


Roderstraße 25
85055 Ingolstadt

Telefon +49 841 / 8818 - 0
Telefaks +49 841 / 8818 - 100
info(at)gebr-peters.de

Prezes zarządu:
Dypl. inżynier ekonomii Fritz U. Peters

Siedziba spółki: Ingolstadt
Sąd Rejonowy Ingolstadt, rejestr handlowy: HRB 144
Nr identyfikacji podatkowej: DE 813429104


GEBRÜDER PETERS München GmbH


Joseph-Dollinger-Bogen 18
80807 München

Telefon +49 89 / 856899 - 0
Telefaks +49 89 / 856899 - 23
muenchen(at)gebr-peters.de

Prezes zarządu:
Dypl. Handlowiec Fritz F. Peters

Siedziba spółki: München
Sąd Rejonowy München, nr rejestru handlowego: HRB 144 589
Nr identyfikacji podatkowej: DE 813398426


Projekt i realizacja techniczna


schnellervorlauf gmbh
www.schnellervorlauf.de


Osoba kontaktowa ds. strony internetowej

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej oferowanej przez Google Inc. („Google”). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziecie tutaj.


Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie przejmuje żadnej gwarancji za aktualność, prawidłowość, zupełność lub jakość przygotowanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, odnoszące się do szkody materialnej lub niematerialnej, spowodowanej wykorzystaniem lub niewykorzystaniem podanych informacji względnie wykorzystaniem błędnych lub niezupełnych informacji, są co do zasady wyłączone, o ile po stronie autora nie istnieje udowodniona wina umyślna lub wina spowodowana rażącym niedbalstwem. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Auto zastrzega sobie wyraźnie prawo zmiany części stron lub całej oferty bez szczególnej zapowiedzi, jak również prawo do uzupełniania, usuwania  lub czasowego bądź ostatecznego zawieszenia publikacji.

2. Odesłania i linki

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odesłania do obcych stron internetowych („hiperlinki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności weszłoby w życie wyłącznie przypadku, gdy autor posiada wiedzę co do treści oraz możliwości technicznie, pozwalające na uniemożliwienie korzystania w przypadku treści niezgodnych z prawem. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w chwili umieszczania linka na stronie, do której zamieszczono link nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Na aktualną i przyszłą formę, treści czy też autorstwo stron do których zamieszczono linki lub stron połączonych autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też autor dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści stron, do których zamieszczono linki lub stron połączonych, które zostały zmienione po umieszczeniu linka. Ustalenie to dotyczy wszystkich linków i odesłań umieszczonych w obrębie własnej oferty internetowej oraz obcych wpisów w przygotowanej przez autora księdze gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, w których możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Za nielegalne, błędne lub niezupełne informacje, a w szczególności za szkody, które powstają na skutek wykorzystania tego typu przedstawionych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferujący strony, do której odesłano, a nie ten który wyłącznie odsyła do danej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo użytkowania znaków zastrzeżonych

We wszystkich publikacjach autor stara się przestrzegać praw autorskich użytej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, wykorzystywać sporządzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje video oraz teksty lub sięgać po nieobjęte licencją grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje video oraz teksty. Wszystkie wskazane w ofercie internetowej lub chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego w danym momencie prawa użytkowania znaków zastrzeżonych oraz prawom posiadania każdorazowo wpisanego właściciela. Jedynie na podstawie samego nazwania nie można wyciągać wniosku, że znak towarowy nie jest chroniony prawami osób trzecich ! Prawo kopiowania obiektów publikowanych, sporządzonych samodzielnie przez autora, pozostaje wyłącznie po stronie autora strony internetowej. Powielanie lub wykorzystywanie tego rodzaju grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora nie jest dozwolone.

4. Ochrona danych

O ile w ofercie internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adres email, nazwiska, adresy), wówczas podanie tych danych ze strony użytkownika następuje dobrowolnie. Pozwala  się na wykorzystanie i zapłatę za wszelkie oferowane świadczenia – o ile jest to możliwe z technicznego punktu widzenia – również bez podania tych danych lub też przy podaniu danych zanonimizowanych  lub podaniu pseudonimu. Nie zezwala się na wykorzystanie zamieszczonych w stopce redakcyjnej lub w porównywalnych informacjach danych kontaktowych takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy mailowe przez osoby trzecie w celu przesyłania nieżądanych wyraźnie informacji. W przypadku naruszenia tego zakazu zastrzega się wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcy tak zwanego spamu.

5. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odesłanie na tę stronę. W przypadku gdy części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne, już nie są zgodne lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie narusza to pozostałych części dokumentu w jego treści oraz ważności.